Løvfanger

Problemer med at utløpsrør fra vannrenna går tett?

Det har vært en del problemer med at sluket fra bodene går tett under snøsmeltingen, og det igjen skaper problemer for tilstøtende leiligheter når vannet ikke får renne fritt.

Styret har derfor fått tak i løvfangere som hindrer løv og annet rusk å komme ned i nedløpet. Løvfanger vil bli tilpasset av vaktmester til den enkeltes vannrenne.

Beboere kan melde sin interesse til vaktmester@gullhaugboligsameie.no

Styret                                         

Informasjon sept/okt 2013

Vedlikehold som er avsluttet

Utskifting av råttent panel på boder og Hafslunds trafoer, samt at disse er malt.  Alt blikk på 4 av de gule blokkene er utført..
Rustsprengarbeidet, som ble vedtatt på årsmøte mars 2013, har kun noe igjen utenfor G.vn. 127. Dette blir utført ca. oktober. 2013. Noe asfaltering utført.
Nytt gjerde noen steder. Etterfylling av bark rundt busker og tre av sameiets lekeplasser, samt rundstokker rundt to av plassene. Felling av døde trær og busker. Les videre

Informasjon august 2013

Vedlikehold

Blikkarbeidet er nå straks ferdigstilt. Det er kun noen få justeringer igjen. Siste byggemøte blir ca. 12. august.
Rustspreng arbeidet er avsluttet og befaring utført. Det har vært en del støy og Styret takker beboere for godt samarbeid.

Asfalteringen blir utført av Bærum Asfalt. De starter ca 26.august. Les videre

Informasjon mai 2013

Vedlikehold

Blikkarbeidet er nå påbegynt. Vi starter med Gullhaugveien 129/131. Rustspreng-arbeidet starter med garasjeanleggene i de røde blokkene antagelig i begynnelsen av juni.

Det blir tatt vekk døde/stygge busker og plantet nye. I tillegg blir det bestilt bark til dekking og etterfylling av lekeplasser, samt rundstokker Les videre

Informasjon mars 2013

Årsmøte

Det holdes ordinært sameiermøte onsdag 13 mars kl 1900. Dørene åpnes kl 1845.
Årsberetningen er sendt ut og vi ber alle om å ta en ekstra titt på vedlegg 1 og 2, da dette er noe som vil berøre alle i sameiet.
Oppfordrer alle om å komme selv på møtet.
Møtet holdes som vanlig i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen i Gullhaug Barnehage). Les videre

Informasjon september 2012

Nye postkasser.

Samtlige utendørs postkasser og stativer er skiftet ut med systempostkasser.
Det er oppdaget at enkelte av dørene på postkassene har en skarp kant innvendig, og dette vil bli utbedret i nær fremtid.
Styret har kontaktet Aftenposten for at avisbudet skal legge avisene foran inngangsdørene slik det gjøres i blokkene. Dersom avisbudet fortsetter å legge avisene oppe på postkassene ber vi beboerne sende klage direkte til Aftenposten. Les videre

Informasjon juni/juli 2012

Parkeringsbestemmelser & kontrollavgift

Styret mottar stadig henvendelser fra beboere som ønsker en ilagt kontrollavgift annullert. Vi minner om at gjesteparkeringene kun kan skal benyttes av besøkende til Gullhaug Boligsameie. Biler tilhørende personer bosatt på Gullhaug og enhver bil parkert utenfor oppmerket område vil bli ilagt kontrollavgift.
Besøkende kan benytte gjesteparkeringen i inntil tre døgn uten spesiell tillatelse. Les videre

Informasjon mars 2012

ORDINÆRT SAMEIERMØTE, onsdag 14. mars kl 18.45.

Styret minner om ordinært sameiermøte (årsmøte) som vil bli avholdt onsdag den 14. mars kl. 18.45 i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen i Gullhaug Barnehage).

Det er flere viktige saker som skal avgjøres på sameietmøtet, blant annet en omfattende vedlikeholdsplan for 2012 samt finansiering av denne. Les videre

Branninstruks

Forebyggende brannsikringstiltak for beboere

De fleste branner utvikler seg svært raskt, derfor er det viktig at alle boenheter har fungerende røykvarsler og manuelt slokkeutstyr.

Ved brann:
– Varsle de som er i leiligheten.
– Prøv å slokke med tilgjengelig slukkeutstyr.
– Lukk alle dører og vinduer til brannen.
– Ring brannvesenet på tlf: 110.

Ved branntilløp skal bygget forlates ved å benytte hovedtrappen om dette er mulig. Er den ikke tilgjengelig pga. røyk, gå ut på terrassen. Hold dører og vinduer lukket. Branndører må ikke blokkeres. HEIS MÅ IKKE BENYTTES!
Hold dere samlet utenfor boenheten. Ikke forlat området. Stå klar til å orientere brannvesen/politi om beboere som evt mangler.

Røykvarslere:
Det er krav om at hver leilighet skal ha montert minst én røykvarsler. Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket. Det må ikke være mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom/oppholdsrom for å være sikker på at varselssignalet høres tydelig.

Beboerne skal påse:
– At røykvarsleren har funksjonsdyktig batteri montert, og at varsleren fungerer.
– Kontrollere varsleren regelmessig (minst en gang i måneden) ved å trykke inn og holde testknappen inne i minst 2-3 sekunder til varsleren utløses.
– Ved lengre fravær kontrolleres varsleren i henhold til ovennevnte punkt umiddelbart etter hjemkomsten.
– Gjør det til en vane å skifte batteri en gang i året, f.eks første uke i desember.

Slokkeutstyr i boenhetene:
Det er krav om at hver leilighet skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom i boligen, dette kan enten være en husbrannslange eller et brannslukningsapparat. Den opprinnelige røde husbrannslangen er ubrukelig, iflg branninspeksjonen, og den enkelte beboer oppfordres til å bytte ut denne. Man kan evt handle dette på sikkerhetsbutikken.no eller skaffe et brannslukningsapparat av type pulver eller skum. Et skumapparat anbefales da disse ikke vil skade møbler og tekstiler på samme måte som pulver. Hvis man har husbrannslange, må man passe på at den er lang nok til å nå inn i alle rom i boligen.

Rømningsveier:
To uavhengige rømningsveier per boenhet; hovedtrapp og terrasse.

Alternativ rømningsvei:
Trappeoppganger som har rømningsstige kan benyttes for adgang til tak for videre sikker rømning. I et slikt tilfelle må man være sikker på hvor brannen er lokalisert. Nødutganger i garasjene er merket, og her kan man komme ut uten nøkkel.

Brannfarlig materiale:
Oppbevaring av drivstoff eller annet brennbart materiale er ikke tillatt i garasjeanlegget. Røyking er heller ikke tillatt. Gassflasker skal oppbevares i friluft, eller i godt ventilerte rom, fri for brennbart materiale. I oppgangene skal det ikke oppbevares annet enn barnevogner som er i bruk. Sykler, sparkesykler etc skal settes i sykkelbod eller annet egnet sted.

Informasjon februar 2012

Ordinært sameiermøte.

Styret minner om at det ordinære sameiermøte finner sted den 14.mars 2012. Sted: Flerbrukshuset, Gullhaug kl. 18.45. Alle beboere har fått brev vedr. dette fra forretningsfører. Styret oppfordrer alle sameiere til å møte opp personlig. Det er mange viktige saker skal avgjøres. Les videre

Informasjon desember 2011

Batteribytte på røykvarslere

Brannvesenet anbefaler bytting av batterier på røykvarslere den første uken i desember hvert år. Styret minner om at seksjonseier plikter å ha montert minimum én røykvarsler i sin leilighet og at denne skal kunne høres bak lukket dør i samtlige soverom.
I tillegg skal hver leilighet være utstyrt med minimum ett brannslukningsapparat eller én brannslange. De røde brannslangene som opprinnelig fulgte med leilighetene er av svært dårlig kvalitet og bør byttet. Les videre

Informasjon november 2011

Garasjerydding.

I følge foreskriftene er det kun tillatt å oppbevare ett sett dekk og et takstativ eller skiboks i fellesgarasjeanlegget. Også i vinter vil det bli foretatt en opprydding i fellesgarasjeanlegget og beboerne må innen 1. desember fjerne alle andre type gjenstander. Etter den dato vil gjenstandene bli fjernet og kjørt til Isi avfallsanlegg. Funn av svært brannfarlige gjenstander slik som bensinkanner eller gassflasker vil bli innrapportert til Asker og Bærum Brannvesen. Les videre

Parkering

Parkeringsbestemmelser, Gullhaug Boligsameie, jfr. Husordensreglene § 9.

Gjesteparkering:
Gjesteparkeringen skal ikke benyttes av beboere, kjøretøyer registrert på beboere eller av kjøretøyer registrert på personer bosatt i det geografiske området Gullhaug.
Gjesteparkeringen kan kun benyttes av besøkende i inntil tre døgn sammenhengende. Etter et opphold på minst to døgn kan den besøkende benytte gjesteparkeringen i nye tre døgn. Begrensningen gjelder selv om kjøretøyet er flyttet til en annen parkeringsplass eller kun benytter gjesteparkeringen i deler av døgnene.

Ved lengre besøk, kan styreleder/vaktmester utstede en parkeringstillatelse på inntil 14 døgn. Søknad om dette sendes til styret@gullhaugboligsameie.no eller vaktmester@gullhaugboligsameie.no

Ved besøk utover 14 dager, tilbys korttidsleie i garasjeanlegget.

Uregistrerte kjøretøy, campingvogner og tilhengere som er frakoblet kjøretøy er ikke tillatt hensatt på gjesteparkeringen.

Parkering utenfor oppmerket område er ikke tillatt, hvilket innebærer at at alle hjul skal befinne seg innenfor merkelinjen.

Seksjonseier eller beboer plikter å informere besøkende om regler for bruk av gjesteparkeringen.

Felles garasjeanleg:
Hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett over én nummerert parkeringsplass i garasjeanlegget og kan etter avtale med Styret leie ytterligere parkeringsplasser. Beboere med kjøretøy som er for høye for portene i garasjeanlegget kan etter søknad få leie en gjesteparkeringsplass til samme pris som en plass i garasjeanlegget.

Kun registrerte kjøretøy kan hensettes i garasjeanlegget. Parkering utenfor merkelinje til nummerert parkeringsplass er ikke tillatt. Parkering ut over egen plass er ikke tillatt selv om naboplass er en utleieplass som normalt ikke er i bruk.

Reparasjoner, tomgangskjøring og vask av bil er ikke tillatt i garasjeanlegget. Skifting av dekk er tillatt.

I forbindelse med parkeringsplass kan kun et begrenset antall gjenstander med tilknytning til kjøretøy oppbevares, slik som ett sett dekk og takstativ/skiboks eller liknende.
Oppbevaring av drivstoffkanner, oljeflasker og annet brannfarlig materiale er strengt forbudt.

Last ned informasjon ang krav og retningslinjer for bruk av felles garasjeanlegg fra Asker og Bærum brannvesen.

Uteområdet:
Parkering er ikke tillatt annet enn på oppmerket område på gjesteparkering. Ved syketransport, varetransport eller transport av funksjonshemmet, er korte stans på vei utenfor bolig tillatt. All stans eller parkering utenfor asfaltert område er streng forbudt.

Håndhevelse:
Parkeringsbestemmelsene for Gullhaug Boligsameie håndheves midlertidig av AS Parkering. Ved brudd på parkeringsbestemmelsene ilegges en kontrollavgift. Klage på kontrollavgift rettes mot AS Parkering på parkering@asparkering.no eller telefon 91 84 30 00. Parkeringsselskapet er ikke tilsluttet Parkeringsklagenemnda.

Kjøretøyer kan fjernes uten varsel ved gjentatt brudd på parkeringsbestemmelsene. Uregistrerte kjøretøy, campingvogner og tilhengere som er frakoblet kjøretøy kan fjernes uten varsel ved førstegangs hensettelse.
Kjøretøyer som er hensatt utenfor asfaltert område eller som er parkert slik at den hindrer ferdsel, vil bli fjernet uten varsel ved første gangs hensettelse.

Kostnaden for fjerning av kjøretøy, campingvogn og tilhenger blir belastet eier.

Styret vil kun unntaksvis henstille til AS Parkering å omgjøre en kontrollavgift, og det når en åpenbar feil er begått. At en beboer eller besøkende ikke har gjort seg kjent med parkeringsbestemmelsene, fritar ikke for kontrollavgift eller utgifter ved fjerning av kjøretøy.

Informasjon oktober 2011

Telefontid

Styret hadde i utgangspunktet ønske om å være tilgjengelig også på ettermiddager og i helgene, men på grunn av én beboers vedvarende sjikanering av styreleder i tiden etter det ekstraordinære sameiermøtet, har Styret besluttet at sameiets mobiltelefon skal være avslått mellom kl 1700 og kl 0900 på hverdager og under hele helgen. E-poster vil normalt ikke bli besvart i det samme tidsrommet. Les videre

Informasjon august 2011

Gjesteparkering

Vi minner om at det kun er tillat å parkere innenfor oppmerket område, hvilket også innebærer at at alle hjul skal befinne seg innenfor merkelinjen.
Gjesteparkeringen skal kun benyttes av besøkende til Gullhaug Boligsameie i inntil tre døgn sammenhengende. Etter et opphold på minst to døgn kan den besøkende benytte gjesteparkeringen i nye tre døgn. Les videre

Informasjon juli 2011

Brannvern

Bærum Brannvesen vil i nær fremtid gjennomføre en inspeksjon i Gullhaug Boligsameie, med fokus på brannsikkerhet i fellesgarasjeanlegget. Styret minner om at garasjeanlegget kun er for registrerte kjøretøy samt et begrenset antall gjenstander tilhørende kjøretøyet, slik som ett sett dekk og et takstativ.  Les videre