Parkering

Parkeringsbestemmelser, Gullhaug Boligsameie, jfr. Husordensreglene § 9.

Gjesteparkering:
Gjesteparkeringen skal ikke benyttes av beboere, kjøretøyer registrert på beboere eller av kjøretøyer registrert på personer bosatt i det geografiske området Gullhaug.
Gjesteparkeringen kan kun benyttes av besøkende i inntil tre døgn sammenhengende. Etter et opphold på minst to døgn kan den besøkende benytte gjesteparkeringen i nye tre døgn. Begrensningen gjelder selv om kjøretøyet er flyttet til en annen parkeringsplass eller kun benytter gjesteparkeringen i deler av døgnene.

Ved lengre besøk, kan styreleder/vaktmester utstede en parkeringstillatelse på inntil 14 døgn. Søknad om dette sendes til styret@gullhaugboligsameie.no eller vaktmester@gullhaugboligsameie.no

Ved besøk utover 14 dager, tilbys korttidsleie i garasjeanlegget.

Uregistrerte kjøretøy, campingvogner og tilhengere som er frakoblet kjøretøy er ikke tillatt hensatt på gjesteparkeringen.

Parkering utenfor oppmerket område er ikke tillatt, hvilket innebærer at at alle hjul skal befinne seg innenfor merkelinjen.

Seksjonseier eller beboer plikter å informere besøkende om regler for bruk av gjesteparkeringen.

Felles garasjeanleg:
Hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett over én nummerert parkeringsplass i garasjeanlegget og kan etter avtale med Styret leie ytterligere parkeringsplasser. Beboere med kjøretøy som er for høye for portene i garasjeanlegget kan etter søknad få leie en gjesteparkeringsplass til samme pris som en plass i garasjeanlegget.

Kun registrerte kjøretøy kan hensettes i garasjeanlegget. Parkering utenfor merkelinje til nummerert parkeringsplass er ikke tillatt. Parkering ut over egen plass er ikke tillatt selv om naboplass er en utleieplass som normalt ikke er i bruk.

Reparasjoner, tomgangskjøring og vask av bil er ikke tillatt i garasjeanlegget. Skifting av dekk er tillatt.

I forbindelse med parkeringsplass kan kun et begrenset antall gjenstander med tilknytning til kjøretøy oppbevares, slik som ett sett dekk og takstativ/skiboks eller liknende.
Oppbevaring av drivstoffkanner, oljeflasker og annet brannfarlig materiale er strengt forbudt.

Last ned informasjon ang krav og retningslinjer for bruk av felles garasjeanlegg fra Asker og Bærum brannvesen.

Uteområdet:
Parkering er ikke tillatt annet enn på oppmerket område på gjesteparkering. Ved syketransport, varetransport eller transport av funksjonshemmet, er korte stans på vei utenfor bolig tillatt. All stans eller parkering utenfor asfaltert område er streng forbudt.

Håndhevelse:
Parkeringsbestemmelsene for Gullhaug Boligsameie håndheves midlertidig av AS Parkering. Ved brudd på parkeringsbestemmelsene ilegges en kontrollavgift. Klage på kontrollavgift rettes mot AS Parkering på parkering@asparkering.no eller telefon 91 84 30 00. Parkeringsselskapet er ikke tilsluttet Parkeringsklagenemnda.

Kjøretøyer kan fjernes uten varsel ved gjentatt brudd på parkeringsbestemmelsene. Uregistrerte kjøretøy, campingvogner og tilhengere som er frakoblet kjøretøy kan fjernes uten varsel ved førstegangs hensettelse.
Kjøretøyer som er hensatt utenfor asfaltert område eller som er parkert slik at den hindrer ferdsel, vil bli fjernet uten varsel ved første gangs hensettelse.

Kostnaden for fjerning av kjøretøy, campingvogn og tilhenger blir belastet eier.

Styret vil kun unntaksvis henstille til AS Parkering å omgjøre en kontrollavgift, og det når en åpenbar feil er begått. At en beboer eller besøkende ikke har gjort seg kjent med parkeringsbestemmelsene, fritar ikke for kontrollavgift eller utgifter ved fjerning av kjøretøy.