Informasjon august/september

Ventilasjon
Styret minner om at ventilasjonsviften alltid skal være påskrudd. Viftens motor skal rengjøres x 1 per år, mens fettfilteret bør rengjøres x 1 per måned.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer alle til å holde orden rundt/ved renovasjonsstasjonene. Avfall som restavfall, matavfall, plast og papp/papir kan sortes i containerne, alt annet avfall eller avfall som ikke får plass ned i containerne må beboere selv ta ansvar for å kaste på korrekt måte.

Husordenregler
Husordensreglene er oppdatert ifht ny renovasjonsløsning. Husordenreglene finnes i sin helhet på hjemmesiden.

Vaktmestervikar
Styret har som mål å utlyse en stilling som vaktmestervikar innen nyttår. Er det noen beboere som kunne tenke seg å bidra med diverse oppgaver som trengs å bli gjennomført i sameiet, eller være brøytevakt i vinter? Ta kontakt med styret 🙂

Brannvern
Det er ifølge brannvernloven ikke tillatt å ha pyntegjenstander o.l. i oppgangene, disse gjenstandene må fjernes. Trappeoppgangen er en rømningsvei og skal være fri for gjenstander.

Garasjerydding
Det oppbevares mye i garasjeanleggene som ikke skal oppbevares der. Garasjen er ikke en lagringsplass, foruten skiboks/takstativ og et sett med dekk. Det vil i løpet av kort tid foretas en garasjerydding av vaktmester, gjenstander som ikke skal oppbevares i garasjene vil bli kastet uten forvarsel.

Balkongbed
Busker, planter og trær i balkongbedene må vedlikeholdes og beskjæres slik at de ikke henger over kanten ned til naboen eller vokser opp til naboen/taket.

Løvfanger/vannrenner
Beboere må utover høsten følge med på bladavfall foran løvfanger og i vannrenner. Vannrennene skal holdes frie slik at vannet kan renne fritt ned i takrennene.

Råteskadet panel og malerarbeid
Det har gjennom våren og sommeren blitt byttet ut en del råteskadet panel, underveis i dette arbeidet har det kommet frem mer skadet panel enn først antatt. Styret ønsker å få tilbakemelding på råteskadet panel slik at det er klart for fremtidig malingsarbeid. Malingsarbeidet har så vidt begynt, og store deler av Gullberget 4-26 er ferdig malt.

Informasjon desember

Røykvaslernes dag
Røykvaslernes dag var 1. desember. Husket du å teste røykvasleren og skifte
batteri?

Juletrær
Innsamling av juletrær skjer i uke 3. Legg juletrærne på forsiden av blokkene,
ved inngangspartiet.

Ventilasjon
Viften skal alltid være påskrudd. Rengjøring av viften gjennomføres
regelmessig ved behov.

Årsmøtet 2020
Til årsmøtet er det valg av styreleder, 2 styremedlemmer og 4
varamedlemmer. Er du interessert? Gi tilbakemelding til valgkomiteen når de
sender ut forespørsel på nyåret.

Avfall
Julegavepapir skal sortes som restavfall.
Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Fettet skal puttes i en tom
melkekartong og kastes i restavfallet.

Informasjon juni

Innsektsvennlig område
Enkelte områder i sameiet vil ikke bli klippet i sommer for å lage et egnet område for innsekter, dette er områder som i dag er vanskelig å klippe pga bratt terreng. Det vil i de aktuelle områdene bli plantet blomsterfrø slik at det over tid blir blomsterenger.

Busker i blomstertrau
Beboere bes holde orden på busker i blomstertrau. Flere busker henger over kanten på trauet ned mot nabo og dette drysser ned til naboen, vis hensyn. Enkelte steder henger busker ned mot gresset slik at det blir vanskelig for vaktmester å komme inntil med gressklipperen. Beboere bes klippe busken selv, slik at det blir enklere å få klippet gresset.

Sykler og utstyr etter dugnaden
Vaktmester har samlet inn sykler og annet utstyr som ble satt utenfor sykkelbodene ifbm dugnaden. Ta kontakt med styret/vaktmester om det er blitt fjernet gjenstander ved feiltakelse. Sykler og annet utstyr vil bli kastet i slutten av juni om det ikke blir hentet.

Gjesteparkering
Skal du ha besøk i sommer som trenger parkeringsplass mer enn 3 døgn? Husk å gi beskjed i god tid til styret eller vaktmester slik at parkeringsbevis kan utstedes. Informasjon om bilens registreringsnummer og det aktuelle tidsrommet er nødvendig.

Garasjeplass
Styret informerer om at det i forbindelse med parkeringsplassen i garasjen kun skal oppbevares dekk og takstativ/skiboks eller liknende. Se hjemmesiden for ytterligere informasjon.
På årets garasjespyling ble det observert at enkelte også bruker parkeringsplassen som oppbevaring av andre gjenstander, dette er ikke ønskelig mtp brannsikkerheten. Det ble observert at flere oppbevarer dekk på paller, det er ønskelig at disse skiftes ut med dekkstativ. Dekkstativ kan eksempelvis kjøpes på Biltema eller Jula.

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer

Informasjon april

Dugnad
Årets dugnad blir 7. mai for Gullhaugveien og 8. mai for Gullberget + Gullhaugveien 61-63 og 69-93. Se egen informasjon om dugnaden.

Feiing
Styret oppfordrer beboere til å feie foran hver enkelt inngangsdør og ut på gangveien, etter hvert som snøen/isen smelter. Grovfeiing vil bli gjennomført så snart det er mulig.

Garasjespyling
Vaktmester trenger hjelp med garasjespyling. Er det noen beboere som kan være behjelpelig med dette? Garasjespyling gjelder som deltakelse på dugnad. Send mail til vaktmester@gullhaugboligsameie.no innen 7. april.

Garasjerydding
Styret ber beboere rydde garasjeplassen sin innen utgangen av april, dette er et tiltak ifht brannvern. Beboere som ikke rydder plassen sin og hvor vaktmester må kjøre bort avfall vil bli fakturert.

Terrasse
Styret oppfordrer alle beboere å holde det ryddig på egen terrasse, ref. Husordenregler punkt 6.

E-faktura
Gullhaug Boligsameie har inngått avtale om e-faktura. E-fakturareferansen er 00 + kundenummer (står på fakturaen)

Informasjon mars

Årsmøtet
Styret oppfordrer sameiere til å delta på årsmøtet, som avholdes 12. mars kl 18:45 på Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen til Gullhaug barnehage). Dersom du er forhindret fra å delta, men allikevel ønsker å avgi stemme ved valg, kan du gi fullmakt til en du stoler på.
Innkallelse og dokumenter vil bli sendt ut på mail eller per post til de som har reservert seg for elektronisk kommunikasjon. Styret vil skrive ut noen eksemplarer og fullmakter, de som trenger kan hente på styrerommet etter avtale.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.
Når det for eksempel ikke lenger kommer et klart «klikk» når man låser eller låser opp er det på tide å bytte låskassen.

Renovasjonsstasjoner
Styret ber om at det ikke settes søppel utenfor renovasjonsstasjonene. Er det gjenstander som ikke får plass eller skal i containerne, slik som stekeplater, glassplater i kjøleskap o.l., ta det med hjem igjen og kast det når styret bestiller avfallscontainere til høsten igjen.

Matavfallsposer
Styret minner om at poser til matavfallet kan hentes på styrerommet, etter avtale med vaktmester eller styret.

Porttelefoner
Det har periodevis vært problemer med enkelte porttelefoner. Styret har vært i møte med DataCall som har levert og installert porttelefonene. Det er viktig at det varsles styret med en gang det oppdages feil med porttelefonene, og at beboere ikke prøver å rette opp feilen selv. DataCall skal komme kostnadsfritt de nærmeste månedene når det oppstår feil.

Informasjon januar/februar

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Papp/papir
Styret minner om at papp skal deles i mindre biter, slik at det ikke «folder seg ut» nå pappen kommer ned i containeren.

Styret har observert ved flere anledninger at plastposer med papp/papir er puttet ned i containeren for papp/papir. Styret oppfordrer på det sterkeste at papp/papir kastes i container for dette, og at plastposene kastes i container for plast.

Årsmøtet 2019
Årets årsmøte blir avholdt tirsdag 12. mars i Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen til Gullhaug barnehage).
Valgkomiteen ved Morten Gluva (gluv@online.no) ønsker at sameiere som er interessert i verv i styret melder sin interesse til valgkomiteen. I år er 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer på valg.

Snømåking/strøing
Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Hundebæsj
Styret oppfordrer alle hundeeiere til å plukke opp etter hunden sin, og kaste avfallet på egnet sted. Det som blir liggende under snøen, dukker opp igjen til våren…

Informasjon desember 2018

Avfall

Julegavepapir skal sorteres som restavfall.

Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Putt fett fra matlagingen i en tom
melkekartong og kast i restavfallet.

Juletrær

Juletrær legges utenfor blokkene, ved inngangsdørene, og utenfor boligene i
småhusene innen utgangen av uke 2. Vaktmester samler inn og kaster
juletrærne.

Snømåking/strøing

Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Ventilator

Ventilatoren på kjøkkenet skal alltid være på, og den må rengjøres med jevne mellomrom.

Parkering

Styret minner om parkeringsbestemmelsene. Det er ikke tillatt for beboere å
benytte gjesteparkeringsplassene. Gjester kan stå inntil 3 døgn, utover dette
kan beboer søke om p-tillatelse for besøkende (maks 14 døgn), evt. korttidsleie
i felles garasjeanlegg utover dette.
Ytterligere informasjon om parkeringsbestemmelsene finnes på hjemmesiden
under «Parkering».

Informasjon november 2018

Vannrenner
Beboere i blokkene må rengjøre renna på terrassen for blader og annet smuss, også inni boden rundt nedløpet, dette for å forebygge at nedløpene blir tett og overvann renner ned til naboen.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Renovasjonsstasjon GV 125
Styret/vaktmester har observert over lengre tid at beholderne for papp/papir ved GV 125 blir full lenge før tømming. Styret har vært i kontakt med kommunen og kommet frem til at den beste løsningen er å øke antall containere for papp/papir, det vil si at en container som i dag er til plast vil bli endret til papp/papir etter tømming 22. november.

Økonomi renovasjonsstasjoner
På årsmøtet 2017 ble det besluttet å gå for en løsning med 2 renovasjonsstasjoner, med en estimert kostnad på 2,8 millioner. På årsmøtet 2018 ble det kommunisert at det ble noen endringer som førte at prosjektet ble noe dyrere enn estimert i 2017.
Total kostnad for renovasjonsprosjektet ble 3.013.021 kroner, dette grunnet flytting av punktet ved GV 125 med opparbeidelse av støttemur og noe ekstra asfaltering ved begge renovasjonsstasjoner.

Snømåking/strøing
Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Brøytevakt
Ta kontakt med styret/vaktmester om du har lyst og mulighet til å være brøytevakt gjennom vinteren.

Brannvern
Styret oppfordrer beboer til å kontrollere røykvarslere og slukkeutstyr regelmessig.

Brannverntips:

Aldri gå fra stearinlys som brenner
Ikke røyke på sengen
Ikke bruk vaske- og oppvaskmaskin når man ikke er hjemme, eller sover
Ikke lade appareter når man sover, og ta ut støpsler på apparater som ikke er i bruk.

Husk å bytte batteri i røykvarsleren innen 1. desember, Røykvarslerens dag

Julegrantenning
Styret ønsker alle beboere velkommen til en liten markering i forbindelse med tenning av julegranen ved hjorten lørdag 1. desember kl 17:00, det vil bli enkel servering med gløgg og pepperkaker. Velkommen!

Informasjon oktober 2018

Takluker
Taklukene i oppgangene i blokkene skal kun brukes av kyndig brannpersonell ved brann, IKKE til lufting.

Vannrenner
Beboere i blokkene må rengjøre renna på terrassen for blader og annet smuss, også inni boden rundt nedløpet, dette for å forebygge at nedløpene blir tett og overvann renner ned til naboen.

Sommervann
Beboere i Gullberget 50 og 64 og Gullhaugveien 69-117 som har stoppekran i egen leilighet må stenge sommervannet og åpne kran og drenering ute. Kontakt vaktmester ved spørsmål eller om du trenger hjelp.

Blomsterbed på terrasse
Beplantning i blomstertrauene skal holdes nede, det skal ikke vokse trær/busker opp til naboen eller opp til taket.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Informasjon august/september

Veranda
Styret oppfordrer beboere til å holde det ryddig på verandaene.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer beboere til å være mer bevisst ved sortering av avfall. Styret har observert at det har blitt bedre, men det er alltid mulig med forbedringer.

Viktig at pappen blir delt i mindre biter, slik at den ikke «bretter» seg ut når den kommer gjennom åpningen.

Matavfallsposer skal brukes til matavfall, og nye poser kan hentes på vaktmesterens kontor ved å kontakte vaktmester eller styreleder.

Låskasser i inngangsdørene
Beboere som har problemer med låskassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Garasjeanleggene
Styret oppfordrer beboere til å holde det ryddig i garasjeanleggene. I forbindelse med parkeringsplass kan kun et begrenset antall gjenstander med tilknytning til kjøretøy oppbevares, slik som ett sett dekk og takstativ/skiboks eller liknende.
Oppbevaring av drivstoffkanner, oljeflasker og annet brannfarlig materiale er strengt forbudt.

Råteskadet panel
Styret ønsker tilbakemelding innen 14. september om beboere vet om eller har mistanke om råteskadet panel i bygningsmassen. Send inn bilde med informasjon om aktuell adresse og leilighet slik at dette kan undersøkes nærmere. Råteskadet/annen ødelagt panel skal skiftes ut nå med tanke på maling av bygningsmassen som vil bli gjennomført i årene som kommer.

Informasjon juni 2018

Fellesområde

Styret oppfordrer alle beboere til å holde orden på fellesområdene. Rydd bort leker/gjenstander og plukk opp søppel, det gjør jobben enklere for vaktmester ifht plenklipp, samt at det blir hyggeligere for alle beboere når uteområdene er fine.

Renovasjonsstasjoner

Styret oppfordrer beboere til å være mer bevisst ved sortering av avfall. Kun papp i containeren for papp/papir, posen som brukes til å frakte avfallet til renovasjonsstasjonen kastes i container for plast. Matavfallsposer skal brukes til matavfall, og nye poser kan hentes på vaktmesterens kontor ved å kontakte vaktmester eller styreleder.

Styret er i kontakt med entreprenøren som har hatt jobben med de nye renovasjonsstasjonene. På begge steder må entreprenøren komme tilbake og rette opp feil som er tilkommet. Styret oppfordrer beboere til å respektere sperringer som blir satt opp ifbm med arbeidet, det er for alles sikkerhet.

Brannforebygging

Styret minner om at Bærum kommune har innført totalforbud mot all form for åpen ild, inkl grilling, pga særdeles stor skogbrannfare. Det må komme nedbør av betydelig mengde før forbudet kan oppheves. Følg med på nettsidene til Asker og Bærum brannvesen – www.abbv.no – for når totalforbudet oppheves.

Styret oppfordrer derfor beboere til å utvise forsiktighet ved bruk av åpen ild på egen terrasse Styret ønsker at grilling på fellesområdene ikke forekommer, så lenge skogbrannfaren ansees som betydelig.

Informasjon mai 2018

Dugnad
Styret takker alle beboere for vel gjennomført dugnad.

Renovasjonsstasjoner
Styret oppfordrer beboere til å være mer bevisst ved sortering av avfall. Kun papp i containeren for papp/papir, posen som brukes til å frakte avfallet til renovasjonsstasjonen kastes i container for plast. Matavfallsposer skal brukes til matavfall, og nye poser kan hentes på vaktmesterens kontor ved å kontakte vaktmester eller styreleder.

Informasjon april 2018

Ny renovasjonsløsning

Ved avfallsstasjonene er det returpunkt for papp/papir, plast, matavfall,
restavfall og glass/metall.

Papir/papp: skal legges løst i containeren, evt. plastpose som brukes til
frakt til avfallsstasjonen kastes i containeren for plast.

Plast: plastemballasje skal skylles og tørkes.

Matavfall: sorteres i grønn pose fra kommunen, viktig at det kun blir
benyttet grønn biopose!! Nye poser for matavfall kan hentes på vaktmesters
kontor etter avtale med vaktmester eller styret.

Glass/metall: gi beskjed til styret når container for glass/metall begynner å
bli full, da må styret varsle kommunen for å få den tømt.

Farlig avfall og elektrisk avfall: annet avfall som ikke kan sortes ved
avfallsstasjonene leveres til ISI Gjenvinningsstasjon eller til forhandler.

Mer informasjon finnes på sameiets hjemmesider.

Dugnad 2018

Dato for årets dugnad er 7. mai for Gullberget og 8. mai for Gullhaugveien, med
start fra kl 17:00.

Garasjespyling

Beboere som kan være med på garasjespyling gir beskjed til vaktmester så
snart som mulig.

Garasjeanleggene

Garasjen må ryddes før garasjespylingen og skal holdes ryddig gjennom
hele året pga brannsikkerhet.

Gjenstander som oppbevares i garasjen, og som ikke skal være der, vil bli
fjernet uten advarsel før garasjespylingen.

Tillitsvalgte

Oversikt over tillitsvalgte finnes på hjemmesiden. Er du tillitsvalgt har du et
lite ekstra ansvar på dugnaden, evt. finne stedfortreder. Ønsker du ikke
lenger være tillitsvalgt er det fint om du finner en erstatter og gir beskjed
til styret.

Vaktmester

Vaktmester jobber 50%. Vaktmester er tilstede/tilgjengelig i oddetallsuker
mandag til torsdag kl 07:00-21:00. Vaktmester er tilgjengelig på
telefon/mail, se hjemmesiden for kontaktinformasjon. Styret ved styreleder
kontaktes når vaktmester ikke er tilstede.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan
gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte
disse.

Ladepunk el-bil

Det har den siste tiden blitt installert flere ladepunkter for el-bil. Ønsker du
ladepunkt for el-bil, ta kontakt styret. Ladepunktet blir installert på hver
enkelts beboer parkeringsplass.

Informasjon desember 2017

Hentedager papp/papir og plast

Se hentekalenderen i appen «Min renovasjon» for dato for
henting av papp/papir og plast. Ved innføring av ny
renovasjonsløsning vil det være containere for papp/papir og plast.

Avfall

Julegavepapir skal sorteres som restavfall.

Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Putt fett fra matlagingen i en tom
melkekartong og kast i restavfallet.

Røykvarslere

Styret oppfordrer alle beboere til å skifte batteri i røykvarslerne, og kontrollere
at de virker. Dette er spesielt viktig da vi går inn i en tid hvor det tennes mye
levende lys.

El-bil

Styret skal avholde et informasjonsmøte ang ladeplass for el-bil 9. januar kl 19
i Gullhaug Flerbrukshus.

Styret minner om at det er forbudt å lade el-bil/hybrid gjennom vanlig
stikkontakt i garasjeanleggene pga brannfaren.

Juletrær

Juletrær legges utenfor blokkene, ved inngangsdørene, og utenfor boligene i
småhusene innen utgangen av uke 2. Vaktmester samler inn og kaster
juletrærne.

Snømåking/strøing

Styret minner om at det ikke vil bli måkt/strødd utenfor oppgangene og utenfor
hver enkelt dør, dette må beboere selv ordne.

Informasjon november 2017

Hentedager papp/papir og plast

Se hentekalenderen på appen «Min renovasjon», eller Bærum kommune sine hjemmesider. Ved innføring av ny renovasjonsløsning vil det være containere for papp/papir og plast.

Brannvern

Styret oppfordrer beboer til å kontrollere røykvarslere og slukkeutstyr regelmessig.

Brannverntips:

Aldri gå fra stearinlys som brenner
Ikke røyke på sengen
Ikke bruk vaske- og oppvaskmaskin når man ikke er hjemme, eller sover
Ikke lade appareter når man sover, og ta ut støpsler på apparater som ikke er i bruk.

Husk å bytte batteri i røykvarsleren innen 1. desember, Røykvarslerens dag

Renovasjon

Styret har hatt tett kontakt med kommunen ang. renovasjon. Styret har bestemt leverandør for ny renovasjonsløsning, og ny løsning vil komme på plass før nyttår. Bærum kommune og/eller styret kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg å ta i bruk det nye renovasjonssystemet.

Julegrantenning

Styret ønsker alle beboer velkommen til en liten markering i forbindelse med tenning av julelysene på grantreet mellom GV 61 og GV 121 søndag 3. desember kl 16:00, det vil bli servering av gløgg og pepperkaker. Velkommen!

Nye strømmålere

Hafslund Nett skal skifte ut alle strømmålere i sameiet til automatiske strømmålere, dette er på oppdrag fra Norges Vassdrags og Energidirektorat. Utskiftningen utføres av El Tel i tidsperioden 30. oktober til 23. desember. Strømmen er forventet å bli borte 10 min per måler og det er beregnet 20 minutters monteringstid per strømmåler.
For mer informasjon, se: https://www.hafslundnett.no/kunde/ny_maaler/14390

Ventilator

Ventilatoren på kjøkkenet skal alltid være på, og den må rengjøres med jevne mellomrom.

Ladepunkt el-bil

Styret har i lengre tid arbeidet for å få installert ladepunkter for el-bil. Styret har hatt flere el-installatører på befaring og innhentet tilbud fra disse. Styret ønsker å lage en langsiktig plan for installering av ladepunkter i garasjeanleggene.

Diverse

Gjenstander som ble flyttet fra oppgangen og ut i garasjen ifbm boning av gulvet i oppgangene tidligere i høst, og som fremdeles står i garasjeanlegget, vil bli kastet.

Beboere som ikke mottar informasjonsskrivet og annen informasjon på mail, bes sende mail til styret@gullhaugboligsameie.no og nordeng-lyberg@braekhus.no, merk mailen med «Gullhaug Boligsameie»

Styret

Informasjon september

Hentedager papp/papir og plast

Se hentekalenderen på appen «Min renovasjon», eller Bærum kommune sine
hjemmesider.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan gi
beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte disse.

Renovasjon

Styret har hatt tett kontakt med kommunen ang. renovasjon. Kommunen har
vært på befaring før sommeren og styret har oversendt bilder og
dokumentasjon. Styret må avvente svar fra kommunen før anbud fra aktuelle
aktører kan innhentes. Mer informasjon vil bli gitt når saken er mer avklart med
kommunen.

Ventilator

Ventilatoren på kjøkkenet skal alltid være på, og den må rengjøres med jevne
mellomrom.

Parkering

Styret minner om parkeringsbestemmelsene. Det er ikke tillatt for beboere å
benytte gjesteparkeringsplassene. Gjester kan stå inntil 3 døgn, utover dette
kan beboer søke om p-tillatelse for besøkende (maks 14 døgn), evt. korttidsleie
i felles garasjeanlegg utover dette.
Ytterligere informasjon om parkeringsbestemmelsene finnes på hjemmesiden
under «Parkering».

Styret oppfordrer beboere til å parkere mest mulig parallelt med de hvite
stripene i garasjeanlegget, etter innspill fra flere beboere.

El-bil

Styret har begynt å jobbe med ordning om ladepunkter for el-bil i
garasjeanleggene. Arbeidet vil ta noe tid for å kunne finne den beste løsningen
for vårt sameie og innhente tilbud fra aktuelle aktører.
Styret presiserer at det ikke er lov å lade el-biler i vanlig stikkontakt i garasjen
pga brannsikkerheten.

Uteboder

Styret minner om at det ikke er lagringsplass mellom utebodene, så
gjenstander som er lagret der vil bli fjernet. Beboere bes om at det holdes
orden på sameiets område.

Diverse

Beboere som trenger portåpner, ventilator, nøkler o.l. kan kontakte vaktmester
på vaktmester@gullhaugboligsameie.no, se ellers under «Viktig informasjon» på
hjemmesiden.

Informasjon juni/juli 2017

Hentedager papp/papir og plast

Følg med på appen Min Renovasjon for henting av papp/papir og plast. De
første dagene for henting er; 3. og 31. juli.

Terrasser

Styret oppfordrer alle beboere til å holde det ryddig på terrassene.

Oppganger

Oppgangene skal ikke brukes til oppbevaring, annet enn til barnevogner som
er i bruk. I GV 65 hvor sykler i oppgangen har vært et problem er det nå
montert sykkelstativ ved inngangspariet, beboere bes flytte sykler og annet ut.

Røyking

Styret oppfordrer røykere til å ikke kaste sneiper på bakken, det ser ikke
særlig pent ut. Styret oppfordrer alle til å holde området vårt pent til glede for
alle.

Informasjon mai 2017

Hentedager papp/papir og plast

Hentedager for papp/papir og plast er 8. mai og 6. juni. Følg ellers med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. Tips: Last ned appen, Min Renovasjon.

Dugnad

Dato for årets dugnad er 8. mai for Gullhaugveien og 9. mai for Gullberget, med start fra kl 17:00. Se eget informasjonsskriv Informasjon ang årets dugnad.

Elbil og ladbar hybrid

Styret ber beboere som vurderer kjøp av elbil og ladbar hybrid om sende inn søknad til Styret på opprettelse av ladepunkt, og vente på godkjenning fra Styret. Det er STRENGT FORBUDT med skjøteledning!

Styret ønsker å presisere at beboere per dags dato må bekoste alle kostnader ifht ladepunkt selv, og at dette må utføres av godkjent elektriker, etter skriftlig godkjenning av Styret. Strømkapasiteten er begrenset og i enkelte garasjer er det ikke kapasitet til å installere ladepunkt. Styret ønsker å utarbeide felles retningslinjer for installering/lading av elbil og ladbar hybrid i felles garasjeanlegg, men disse er ennå ikke på plass.

Informasjon april 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 22. april og 13. mai (hentet fra hentekalenderen til Bærum kommune).

Dugnad

Årets dugnad blir 8. mai for Gullhaugveien og 9. mai for Gullberget. Vaktmester Ole trenger hjelp med spyling av garasjene ifbm dugnaden, beboere som ønsker å hjelpe til med garasjespyling bes gi beskjed til vaktmester (mail til vaktmester@gullhaugboligsameie.no)

Vårrengjøring

Styret ber beboere ikke spyle terrassene, vask heller lett over. Ved spyling inn mot veggen vil vann renne nedover langs veggen, det er konstruert slik under bygging.

Varmtvann

Beboere har informert Styret om at det periodevis ikke kommer varmtvann. Styret ønsker å kartlegge omfanget av dette ytterligere og ber derfor beboer gi beskjed til Styret når det mangler varmtvann. Styret ønsker også informasjon om dato/dag og klokkeslett.

Elbil/hybrid

Styret ønsker ikke at beboere skal lage eget ladepunkt for elbil/hybrid pga hensynet til brannsikkerheten. Styret skal utrede muligheten for ladepunkter for elbil/hybrid i sameiet, men dette vil trolig ikke skje før i 2018.

Informasjon mars 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 3. og 24. mars.

Årsmøtet 2017

Årsmøtet blir avholdt mandag 13. mars kl 18:45 i Gullhaug Flerbrukshus.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte disse.

Informasjon februar 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 10. februar og 3. mars.

Årsmøtet 2017

Årsmøtet blir avholdt mandag 13. mars kl 18:45 i Gullhaug Flerbrukshus, egen innkallelse og saksliste kommer senere.

På årsmøtet skal det skal velges; 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Styret og 3 personer til valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsker at seksjonseiere som er interessert i styreverv tar kontakt via mail (m-woh@online.no) innen 15.02.17.

Låsekasser i inngangsdørene

Beboere som har problemer med låsekassene til inngangsdørene sine kan gi beskjed til vaktmester, vaktmester kan være behjelpelig med å bytte disse.

Informasjon januar 2017

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 20. januar og 10. februar.

Årsmøtet 2017

Årsmøtet blir avholdt mandag 13. mars kl 18:45 i Gullhaug Flerbrukshus, egen innkallelse og saksliste kommer senere.

På årsmøtet skal det skal velges; 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer til Styret og 3 personer til valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsker at seksjonseiere som er interessert i styreverv tar kontakt via mail (m-woh@online.no) innen 15.02.17.

Juletrær

Fredag 13. januar vil det komme en container for juletrær, containeren blir satt i nærheten av hjorten. Beboere er selv ansvarlig for å kaste juletreet sitt der.

Informasjon desember 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 30. desember og 20. januar 2017.
Avfall

Julegavepapir skal sorteres som restavfall.

Fett fra matlaging skal IKKE i avløpet. Putt fett fra matlagingen i en tom melkekartong og kast i restavfallet.
Røykvarslere

Styret oppfordrer alle beboere til å skifte batteri i røykvarslerne, og kontrollere at de virker. Dette er spesielt viktig da vi går inn i en tid hvor det tennes mye levende lys.

Informasjon november 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 18. november og 9. desember.

Sykler, oppganger og garasjeanlegg

Beboere bes rydde i egne ting som er plassert i sykkelboden, oppganger og i garasjeanlegget. Oppgangen og garasjen skal ikke brukes til oppbevaring.

Søppel

Styret oppfordrer beboer til å ikke fylle søppelcontainerne overfulle, se heller om containeren ved siden har ledig kapasitet.

Blomstertrau

Styret ber beboere som har trær høyere enn 1,5 meter, og spesielt de trærne som går opp til naboen eller over taket, om å fjerne disse. Store trær har store rotanlegg noe som kan være med på å skade blomstertrauene og dreneringen i disse.

Motorvarmer/bebasto

Styret oppfordrer beboere til å ikke bruke motorvarmer/bebasto inne i garasjeanlegget da det i enkelte garasjer er dårlig utlufting.

Informasjon oktober 2016

Hentedager papp/papir og plast
Papp/papir og plast blir hentet 7. oktober, 28. oktober og 18. november.

Blikk
Blikkarbeidene på de røde blokkene starter i uke 39, arbeidet utføres av Follo Tak. I forbindelse med dette vil det bli litt aktivitet på terrassene.

Sykler
Styret oppfordrer beboere til å merke syklene sine i sykkelbodene med navn. Sykler som ikke er merket vil bli fjernet etter 1. november, dette gjøres for å rydde plass til sykler og annet som i dag blir oppbevart i oppgangene. Det er kun barnevogner i bruk skal oppbevares i oppgangene.

Frivillig dugnad
Styret ønsker å arrangere en frivillig dugnad i løpet av høsten og til våren. Styret ønsker i den forbindelse en oversikt over hvilke oppgaver som dere beboere ønsker at blir gjort. Send mail til styret@gullhaugboligsameie.no, merk mailen med «Frivillig dugnad».

Avtaler
Etter oppfordring fra beboere informerer Styret om håndverkere og andre som Styret har avtale med. Ved kontakt med disse vil beboere få noe gunstigere pris.
Elektriker:
Gnistfri Elektro, tlf. 95441828. 10% på materiell.
Andersons Elektro AS, tlf 91183406.
Rørlegger:
Vøyenenga Rør AS, tlf. 67138090
Byggvare:
Maxbo Bærums Verk. Oppgi konto «Gullhaug Boligsameie Beboer».

El-bil
Styret er i en prosess for å undersøke om det er kapasitet på Sameiets elektriske anlegg til å lade el-bil, og evt hvor mange biler det er kapasitet til.

Informasjon august/september 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 26. august, 16. september og 7. oktober.

Blikk

Blikkarbeidene på de røde blokkene starter i uke 39.

Sykler

Det er observert mange sykler i flere oppganger. Gangen skal ikke brukes til oppbevaring. Kun barnevogner i bruk skal oppbevares i oppgangen.
Sykler som står i sykkelboder skal merkes med navn, 1. november blir sykler som ikke er merket fjernet.

Renovasjon

Sameiet er pålagt å sortere matavfall innen november 2017. I forbindelse med dette er sameiet i dialog med kommunen ifbm ny renoasjonsordning.

Informasjon juni/juli 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 3. juni, 24. juni, 15. juli og 5. august.

Blomsterbed/gressplener

Styret oppfordrer beboere som har opparbeidet private blomsterbed på bakkeplan om å holde disse ved like. Oppfordrer ellers beboere om å holde orden på Sameiets fellesområde og rydde opp etter seg.

Søppel

Styret oppfordrer beboere til å knyte igjen søppelposene før de kastes i søppelcontainerne. Styret oppfordrer beboer til å kaste søppel i containerne og ikke inne i skuret, dette blant annet for å forebygge skadedyr.

Blikk røde blokker

Follo Tak kommer over sommeren og bytter blikket på de røde blokkene.

STYRET ØNSKER ALLE BEBOERE EN RIKTIG GOD SOMMER!

Informasjon mai 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 13. mai og 3. juni.

Oppganger

Oppganger skal ikke brukes til oppbevaring av sykler. Det er kun barnevogner som kan oppbevares i oppgangene.

Dugnaden

Styret takker alle beboere for bra oppmøte og innsats på årets dugad.

Brannvern

Styret oppfordrer beboere til å undersøke om leilighetens brannvarslere fungerer og at brannslukker/brannslange er i stand.

Informasjon april 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 22. april og 13. mai.

Dugnad

Årets dugnad blir 26. april for Gullberget og 27. april for Gullhaugveien. Styret oppfordrer beboere til å holde av aktuell dato og stille opp på årets dugnad. Dugnaden starter kl 17.00, og det vil være grilling fra kl 19.30. Dugnaden fortsetter etter grillingen, helt til vi er ferdige.

Arbeidsoppgaver på dugnaden er;
– I blokkene skal oppgangene rengjøres (støvsuge/vaske vinduer, vegger og tak).
– Tømme sykkelboder og gjøre rent, beboerne er selv ansvarlig for å sette inn egne gjenstander.
– Rake grus og løv fra plenene og sameiets blomsterbed, viktig å fjerne stein fra områder som skal klippes. Grus kan rakes/feies ut på gangveiene i strimler, det er bestilt feiing etter dugnadene. Annet hageavfall puttes i container (Gullhaugveien 123/Gullberget 46).
– Rydde søppel og annet rask fra sameiets område.
– Tømme sandkassene for sand. Vaktmester fyller på med ny sand etter dugnaden.

Hageredskaper finnes i Gullhaugveien 123, vennligst vær flinke med å rydde tilbake redskapene etter endt dugnad.

Husk å gi beskjed til din tillitsvalgt at du deltar på dugnaden. Beboere som ikke deltar vil bli belastet med et gebyr pålydende kr. 500 (Husordensregler punkt 11)

Garasjespyling/rydding

Beboere som er tilgjengelig på dagtid og kan være med vaktmester å spyle garasjene bes om å ta kontakt med vaktmester. Dette arbeidet likestilles med oppmøte på dugnaden.

Beboere må rydde garasjeplassen sin før garasjespylingen. Vaktmester vil henge opp skriv når dato for garasjespyling er bestemt.

Opprydding etter oppussing

Styret oppfordrer beboere som har pusset opp og hatt materialer/kastet avfall fra terrassene ned på plenene, om å ta en ekstra opprydning på plenen for å få bort oppussingsrestene.

Informasjon mars 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 11. mars og 1. april.

Årsmøtet 2016

Årsmøtet avholdes 15. mars kl. 18.30 i Forsamlingssalen på Gullhaug skole.

Tillittsvalgte 2016

Styret ber tillittsvalgte som ikke lenger ønsker å ha vervet, om å finne en erstatter. Er du usikker på om du er tillittsvalgt, se hjemmesiden. Tillittsvalgte har en liten overordnet oppgave ifbm dugnaden. Ved bytte av tillittsvalgt, send ny kontaktinformasjon til styret@gullhaugboligsameie.no.

Søppel

Styret minner beboere om at det KUN er RESTAVFALL som skal kastes i søppelcontainerne. Alt annet avfall må kastes på returpunkter eller Isi (åpent kl 07-21 mandag til torsdag, kl 07-16 fredag, kl 08-16 lørdag). Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

Oppganger

Styret oppfordrer beboere til å holde vinduene i oppgangene lukket for å unngå varmetap og redusere strømkostnadene til sameiet.

Informasjon februar 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 19. februar og 11. mars.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016, som avholdes 15. mars, skal det velges; styreleder (2 år), 2 stk styremedlemmer (2 år), 4 stk varamedlemmer (1 år) og 3 stk valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen (innen 15. februar) på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Tillittsvalgte 2016

Styret ber tillittsvalgte som ikke lenger ønsker å ha vervet, om å finne en erstatter. Er du usikker på om du er tillittsvalgt, se hjemmesiden. Tillittsvalgte har en liten overordnet oppgave ifbm dugnaden. Ved bytte av tillittsvalgt, send ny kontaktinformasjon til styret@gullhaugboligsameie.no.

Garasjerydding

Beboere må rydde garasjeplassene sine for alt annet enn utstyr til bilen (innen 1. mars), som et sett dekk, skiboks og takstativ. Vaktmester rydder i garasjen ila våren og beboere som har utstyr som han kaster på ISI blir ilagt et gebyr på 750 kroner.

Juletrær

Beboere som fremdeles har juletrær må sette disse utenfor hovedinngangen innen 15. februar, etter dette er beboere selv ansvarlig for å kaste juletreet på ISI.

Canal Digital

Canal Digital har oppgradert bredbåndshastigheten til 100 Mbps uten ekstra kostnad på bakgrunn av konflikten mellom Telenor og Discovery Networks. Canal Digital refunderer også kostnaden for DPlay i februar, både for eksisterende og nye kunder av streemingtjenesten. For ytterligere informasjon og refusjonsskjema for DPlay, se internettsidene til Canal Digital.

Hundehold

Minner beboere om at det er båndtvang på Sameiets område hele året. Oppfordrer hundeeiere til å plukke opp etter hundens dobesøk.

Informasjon januar 2016

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 29. januar og 19. februar.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016, som avholdes 16. mars, skal det velges; styreleder (2 år), 2 stk styremedlemmer (2 år), 4 stk varamedlemmer (1 år) og 3 stk valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen (innen 15. februar) på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Garasjen

Styret oppfordrer beboere til å holde garasjeplassen sin ryddig, se hjemmesiden for informasjon om hva som kan være på garasjeplassene.

Juletrær

Juletrær settes utenfor blokkene/småhusene ved hoveddøren, vaktmester samler dem inn fortløpende.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Informasjon desember 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 11. desember og 8. januar. Jule-/gavepapir regnes som RESTAVFALL.

Juletrær

Juletrær settes utenfor blokkene/småhusene, vaktmester samler dem inn fortløpende.

Røykvarslere

Styret oppfordrer alle beboere til å skifte batteri i røykvarslerne nå før julehøytiden setter inn og tiden for levende lys.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016 skal det velges; styreleder (2 år), 2 stk styremedlemmer (2 år), 4 stk varamedlemmer (1 år) og 3 stk valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Søppel

Styret minner beboere om at det KUN er RESTAVFALL som skal kastes i søppelcontainerne. Alt annet avfall må kastes på returpunkter eller Isi (åpent kl 07-21 mandag til torsdag, kl 07-16 fredag, kl 08-16 lørdag). Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

Informasjon november 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 20. november og 11. desember.

Årsmøtet 2016

På årsmøtet 2016 skal det velges; styreleder (2 år), 2 styremedlemmer (2 år), 4 varamedlemmer (1 år) og 3 personer til valgkomité (1 år). Interesserte kan sende mail til valgkomitéen på m-woh@online.no, med kopi til styret@gullhaugboligsameie.no.

Oppganger

Styret oppfordrer beboere til å holde vinduene i oppgangene lukket gjennom vinteren for å unngå varmetap og redusere strømkostnadene til sameiet.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Nysådd plen

Styret oppfordrer beboere til å IKKE gå/sykle på steder hvor det er sådd nytt gress, foreldre oppfordres til å snakke med barna om å gå/sykle utenom disse områdene. Minner også om at det er forbudt å kjøre på plenene på sameiets område.

Informasjon september/oktober 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 9., 30. oktober og 20. november.

Søppel

Styret minner beboere om at det KUN er RESTAVFALL som skal kastes i søppelcontainerne. Alt annet avfall må kastes på returpunkter eller Isi (åpent kl 07-21 mandag til torsdag, kl 07-16 fredag, kl 08-16 lørdag). Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

Garasjene

Beboere må holde garasjeplassen sin ryddig for alt annet enn utstyr til bilen, som dekk, skiboks og takstativ, dette pga brannsikkerhet.

Styret har observert at mange beboere har vært flinke til å rydde sine garasjeplasser, tusen takk!

Porttelefoner

DataCall kommer i uke 43 og monterer de siste porttelefonene til beboere som ikke var hjemme sist. DataCall legger selv skriv i postkassene der det er aktuelt. Beboere som ikke får montert porttelefonen nå, må bekoste montasjen selv (ca 2500 kroner). Den gamle porttelefonen vil bli frakoblet.

Fiber

Trekking av fiberkabel til og i leilighetene er i full gang. Beboere må slippe montørene fra Canal Digital/Telekompetanse inn i leiligheten. Canal Digital gir selv ut informasjon om når dette skal foregå.

Støy

Styret oppfordrer beboere til å følge Husordensreglene ifht støy og tider for ro.

Snømåking

Ved snøfall i år, vil det ikke bli måkt utenfor oppgangene eller hver passasje, dette må beboere selv gjennomføre. Styret oppfordrer derfor beboere i blokkene/husene til å sette opp en rulleringsordning for snømåking gjennom vinteren. Det vil som tidligere bli måkt av vaktmester på gangveiene.

Informasjon august 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 7., 28. august og 18. september.

Callinganlegg

Callinganlegget vil bli skiftet ut i samtlige blokker pga ingen tilgang på reservedeler. Ved de siste reparasjonene har vi fått tak i brukte reservedeler, men nå er dette lageret tomt.

DataCall som skal levere det nye callingalegget trenger tilgang til samtlige blokkleiligheter, de varsler selv hver oppgang uken før montering. Beboere som ikke gjør leiligheten tilgjengelig på oppgitt dato må selv bekoste montering av porttelefonen (det gis to muligheter for å gjøre leiligheten tilgjengelig). Enheten kan ikke monteres av beboer pga garantien.

Parkering

Oppfordrer beboere til å sjekke hjemmesiden med tanke på sameiets parkeringsbestemmelser. Det skal ikke parkeres på plenene.

Garasjene

Beboere må rydde garasjeplassene sine for alt annet enn utstyr til bilen (innen 1. oktober), som dekk, skiboks og takstativ. Vaktmester rydder i garasjen ila høsten og beboere som har utstyr som han kaster på Isi blir ilagt et gebyr på 750 kroner.

Asfalt

Oljesøl ødelegger asfalten. Styret ønsker at beboere rengjør asfalten på sin garasjeplass om slikt søl skulle forekomme.

Vannrenner og nedløp

Vannrenner og nedløp (inne i boden) må renses for blader og annet som hindrer vannet å renne fritt. Minner igjen om at løvfanger kan skaffes ved å kontakte vaktmester.

Beplantning i blomstertrau

Beplantning i bedene må beskjæres slik at de ikke er til sjenanse. Busker og trær skal ikke vokse opp til naboen eller henger over kanten på bedet.

Informasjon juni/juli 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 5., 26. juni, 17. juli, 7. og 28. august. Vennligst sett ut sekkene nærmest mulig hentedato, evt. få en nabo til å sette ut sekken din, om det er lenge til henting.

Vaktmester

Vaktmester har ferie i perioden 6-19/7, om det skulle være noe må styret kontaktes.

Solskjermingsprodukter

Fasadeprodukter AS tilbyr beboere avslag på 45% av normal pris på utvendige produkter. Rabatt også på innvendige produkter. Kontakt: Geir Henry Enebakk, 45906830.

Uvedkommende

Styret oppfordrer beboere til å ikke slippe fremmede inn i oppgangene, spesielt i disse ferietider hvor folk er bortreist. Beboere oppfordres til være litt observante ifht uvedkommende som lusker rundt på sameiets område. Ved innbrudd/skader meldes dette til politiet.

Informasjon mai 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 15. mai, 5. og 26. juni. Stryet oppfordrer beboere til ikke sette ut sekkene tidligere enn nødvendig, helst ikke før dagen før sekkene blir hentet.

El-biler

Beboere som har el-biler må legge strøm fra egen leilighet til egen parkeringsplass for å lade el-bilen, og ikke bruke «felles» strøm.

Canal Digital

Canal Digital begynner å grave ifbm legging av fiber 18. mai.

Informasjon april 2015

Dugnad

Årets dugnad blir 5. mai for Gullhaugveien og 6. mai for Gullberget. Styret oppfordrer beboere til å holde av aktuell dato og stille opp på årets dugnad.

Tillitsvalgte

Styret oppfordrer alle tillitsvalgte til å fortsette vervet. Er du usikker på om du er tillitsvalgt eller ikke, sjekk hjemmesiden. Om du er tillitsvalgt og ikke ønsker å fortsette, må du selv finne din etterfølger. Endringer av tillitsvalgt meldes inn til styret@gullhaugboligsameie.no, merk mailen med «Tillitsvalgt».

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 24. april og 15. mai.

Kontakt med vaktmester

Styret oppfordrer beboere til å kontakte vaktmester primært per mail (vaktmester@gullhaugboligsameie.no), spesielt etter arbeidstid. Ved hastesaker kan Styret kontaktes utenom arbeidstid på tlf 91895515 ved styreleder Per Øivind Fuhr.

Oppfordring til beboere

Vaktmester oppfordrer beboere til å gi beskjed om feil/mangler på mail så snart det oppstår, eksempelvis ulyder i vannrør eller unormal temperatur på vannet.

Søppel

Styret oppfordrer beboere til å påse at søppel blir forsvarlig kastet i containere. Ikke la barn som ikke rekker opp til containerne gå ut med søpla alene. Avfall som ligger strødd i søppelskurene tiltrekker seg fugler og andre skadedyr.

Informasjon mars 2015

Årsmøtet

Styret minner om årets årsmøte som avholdes 12. mars på Gullhaug Flerbrukshus (underetasjen på Gullhaug barnehage) kl 19:00.

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 13., 27. mars og 24. april.

Søppel

Styret oppfordrer beboere til å kaste husholdningssøppelet sitt i containerne, og ikke sette posene utenfor inngangsdørene.

Rydding i garasjene

Styret oppfordrer beboere til å rydde gjenstandene sine som står i garasjene, også på egne plasser. Vi minner igjen om at det kun er dekk og skiboks/takstativ som skal stå på egen plass. Gjenstander som ikke er merket med beboers navn, gjelder gjenstander som ikke står på egen garasjeplass, vil bli kastet i forbindelse med spyling av garasjene før dugnaden til våren. Brukbare gjenstander vil bli gitt til loppemarked eller liknende.

Canal Digital

Sameiet vil i løpet av våren/sommeren bli tilkoblet fiber gjennom Canal Digital. Styret oppfordrer derfor beboere til ikke å gå til innkjøp av nye dekodere, da alle beboere allikevel vil bli tildelt nye når sameiet er tilkoblet fibernettet.

Varmtvann

Varmtvannsberedere (gjelder fellesanleggene) vil bli byttet i løpet av relativt kort tid. I forbindelse med dette vil vannet bli stengt en kort periode den dagen utskiftningen skjer, samt at det vil ta noe tid før varmvannet er tilbake (da det må varmes opp i de nye berederne). Mer informasjon om dette blir gitt når utskiftningen av berederne er mer avklart.

Informasjon februar 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 20. februar, 13. og 27. mars. Bærum kommune har laget en app (Min Renovasjon) ifht renovasjon, her finnes informasjon ang hentedager o.l.

Årsmøtet

Årsmøtet avholdes 12. mars på Gullhaug Flerbrukshus kl 19.00. Beboere som har saker som skal tas opp på årsmøtet bes sende aktuelle saker til styret innen 18. februar.

Brannslukkere

Styret ber beboere kontrollere egne brannslukkere. Gi tilbakemelding til styret/vaktmester om du trenger nytt apparat, styret bestiller da inn nye apparat og får kvantumsrabatt. Hver enkelt beboer må selv bekoste sin egen brannslukker.

Skader på sameiets område

Styret ber beboere gi beskjed til vaktmester/styreleder når det oppdages skader, feil eller mangler på sameiets område. Takket være en observant beboer ble det observert at renovasjonsbilen hadde kjørt ned en bom, noe som medførte at renovasjonsselskapet tok bekostningen av å bytte til ny bom (dette hadde ellers kostet sameiet 30 000 kr).

Informasjon januar 2015

Hentedager papp/papir og plast

Papp/papir og plast blir hentet 30. januar og 20. februar.

Garasjer

Det har ila vinteren blitt registrert tyveri av bildekk fra garasjene. Beboere oppfordres til å låse bildekk, eller plassere bildekk i egen bod, for å forhindre tyveri. Beboere kan selv montere dekkstativ i garasjen på egen plass, om dette er ønskelig.

Styret oppfordrer beboere til ikke å la bilen stå på tomgang inne i garasjene, pga dårlig ventilering i enkelte garasjer.

Juletrær

Juletrær plasseres utenfor boligene innen 15. januar, vaktmester fjerner juletrærne fortløpende.

Informasjon desember 2014

Gratis husleie i januar

På grunn av salget av utleieleiligheten blir hver sameier beskattet en liten andel av overskuddet på kr. 800 000,- (fordelt etter brøk), derfor blir det ingen husleie i januar. Dette vil medføre at hver sameier vil få mer igjen, enn det hver enkelt vil måtte betale i skatt.

Snømåking i helger og på helligdager

I vinter vil det ikke bli måkt foran dørene ved snøfall i helger og på helligdager. Styret oppfordrer beboere til å ta ansvar for fellesskapet og måke foran dørene selv, gjelder spesielt der hvor det er flere beboere som benytter samme utgang.

Avfall

Styret oppfordrer beboere til å ikke overfylle containere med søppel slik at lokket ikke blir ordentlig lukket, prøv heller å åpne lokket til de andre containerne i søppelskuret og se om det er ledig kapasitet der. Fuglene drar søpla utover området, noe som ikke ser særlig pent ut. I tillegg kan søpla som ligger slengt utover tiltrekke seg andre skadedyr.

Hentedager januar

Rød sekk fra Bærum kommune, til julegavepapiret, hentes sammen med restavfallet 2. januar. Sekken settes ved siden av container/søppelkasse innen kvelden før henting.

Papp/papir og plast blir hentet 9. og 30. januar.

Styremedlemmer og varamedlemmer til styret 2015

På årsmøtet som avholdes på våren i 2015 er det 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer på valg. Dersom det er noen som er interessert send mail til styret@gullhaugboligsameie.no med kontaktinformasjon, merk mailen med «Valgkomiteen», så blir mailen videresendt til valgkomiteen.

Informasjon november 2014

Ekstrahjelp/vaktmestervikar

Vaktmester trenger av og til litt ekstra hjelp, da det er enkelte arbeidsoppgaver der det er mer hensiktsmessig å være mer enn én person. Kunne du tenke deg å være vaktmesterens ekstrahjelp/vikar? Eller kjenner du noen? Ta kontakt med styret.

Det er ønskelig med én eller flere personer som kan måke snø i vinter når vaktmester ikke er tilstede (dette gjelder primært i helgene). Ved flere interesserte settes det opp en bakvaktsordning, slik at helgene i vinterhalvåret dekkes. Arbeidsoppgavene vil være: Snømåking med liten traktor, samt noe fysisk arbeid, i tillegg til strøing og salting av de små gangveiene.
Det gis en økonomisk kompensasjon ved bakvaktsordning og betaling på timesbasis ved snøbrøyting.

Oppgangene

Ikke la vinduene stå oppe i oppgangene pga varmetap.

Vedlikehold terrasser

Alle beboere må fjerne alt løv og annet avfall som ligger i vannrennen på terrassene, som kan tette avløpet. Hele rennen skal rengjøres, helt til nedløpsrøret inne i bodene. Styret minner igjen om at løvfanger kan skaffes ved å kontakt vaktmester.

Beboere oppfordres til å klippe buskene i terrassekassene slik at det ikke stikker utenfor kassen, eller vokser opp til naboen. Enkelte steder er det mye nedfall fra busker o.l. som er til sjenanse for beboere i 1. etg.

Informasjon september/oktober 2014

Høst

Nå som høsten er her og bladene begynner å falle fra trærne, oppfordrer styret beboere til å rense vannrennene på terrassene og anskaffe seg løvfangere foran avløpsrørene. Ta kontakt med vaktmester for å få løvfanger montert.

Løse gjenstander på terrasser og ellers på uteområdet må sikres eller settes bort for vinteren, slik at ikke gjenstandene farer med vinden.

Vedlikehold

Arbeidene med blikket er ferdig.

Kattebæsj

Styret oppfordrer alle beboere som har katter til å ta en runde innimellom og plukke opp kattebæsj.

Utleieleiligheten

På ekstraordinært årsmøte, som ble avholdt 10/9, ble det besluttet at utleieleiligheten skulle selges. Leiligheten ble solgt for kr. 3 500 000,-, noe styret er godt fornøyd med. Eie eiendomsmegling solgte leiligheten, og styret er godt fornøyd med oppfølgning fra megler.

’’Sommervann’’

Beboere som har ’’sommervann’’ i gråhusene, Gullhaughuset og den gule lavblokken må stenge av vannet, vaktmester tømmer når vannet er skrudd av, da han ikke har tilgang til leilighetene dette gjelder.

Ekstrahjelp/vaktmestervikar

Vaktmester trenger av og til litt ekstra hjelp, da det er enkelte arbeidsoppgaver der det er mer hensiktsmessig å være mer enn én person. Kunne du tenke deg å være vaktmesterens ekstrahjelp/vikar? Eller kjenner du noen? Gjerne med håndverkerbakgrunn. I tillegg er det ønskelig med en ekstrahjelp på kveldstid og i helger når det blir nødvendig med snøbrøyting. Ta kontakt med styret og vaktmester!

Informasjon august 2014

Kommunikasjon med styret og vaktmester

Styret og vaktmester er ikke lenger tilgjengelig på fasttelefon og fax. All kommunikasjon til styret og vaktmester foregår via e-post, eller per post i postkassen til styret i Gullberget 28.

Styretelefonen

Nytt nummer til styreformann Per Øivind Fuhr, mobil: 91895515. Det gamle nummeret vil ikke lenger være i bruk. Nytt nummer står også på sameiets hjemmeside.

Løvfangere

Styret og vaktmester minner beboere som ikke har anskaffet seg løvfangere enda, om å ta kontakt med vaktmester for å få dette montert i vannrennen på terrassen, før høsten.

Garasjerydding

Vaktmester vil i september gå runde i garasjene. Beboere oppfordres til å rydde bort gjenstander som ikke skal oppbevares i garasjen. Gjenstander som ikke skal oppbevares i garasjen vil bli fjernet av vaktmester. Mer informasjon på hjemmesiden (infoark juni).

Dugnaden 2014

Sykler som ble fjernet ifbm dugnaden i mai vil bli kastet, beboere kan ta kontakt med vaktmester innen 1. september.

Informasjon juli 2014

Parkering

Husk å hente parkeringsbevis til gjester om de skal være på besøk ut over 3 dager. Kontakt vaktmester eller styret for utstedelse av et slikt parkeringsbevis.

Oppfordrer beboere til å rydde parkeringsplassen etter henhold til brannverninstruks, se hjemmesiden for informasjon fra brannvesenet (inforark juni).

Vedlikehold

Blikk: Arbeidet starter i uke 32 med Gullhaugveien 121-123, deretter Gullberget 28-30. Beboere i 3. etg. må rydde terrassene, da det skal settes opp stilaser ifbm arbeidene.

Asfaltering: Bærum Asfalt kommer 4. august og skal gjøre vedlikehold på asfalten.

Annet

Styret ber beboere ikke slippe uvedkommende inn i oppgangene, samt følge litt med i garasjene at det ikke oppholder seg uvedkommende i garasjeanleggene.

 

Informasjon mai 2014

Informasjon mai

Dugnaden
Styret retter en stor takk til alle beboere som bidro til en vellykket dugnad. Alle gjorde en flott innsats, til tross for at ikke været var det beste. Dugnaden ble gjennomført på rekordtid, noe styret og vaktmester er fornøyd med.

Gressklipping
Beboere som har plantet utenfor boligen må selv holde orden i beplantningen og klippe gresset selv der hvor ikke sameiets gressklipper kommer til.

Parkering
Styret minner om at beboere bør lese gjennom parkeringsbestemmelsene (finnes på våre internettsider, samt ved p-plassene) før sommeren, for å unngå at besøkende får bøter i ferien. Styret og vaktmester kan ordne med kortere p-tillatelse om nødvendig.
Styret og vaktmester har fått inn noen klager på at biler blir bulket og får stygge merker på bildørene, inne i garasjeanleggene. Styret oppfordrer beboere til å vise hensyn.

Ventilasjon
Beboere som trenger hjelp til rensing av ventilatorene/kjøkkenviftene kan fortsatt få hjelp til dette ved å kontakte vaktmester.